prof. Maria Szyszkowska | Blog Oficjalny

Felietony, artykuły, komentarze

RELIGIE


W Polsce jest zarejestrowanych przeszło sto czterdzieści wyznań  religijnych. Większość społeczeństwa wie o nich niewiele lub nic. Powszechnie znana jest u nas religia katolicka. Natomiast w stosunku do osób nie wyznających  katolicyzmu zaznacza się dystans, a nieraz wrogość. Trudna też bywa sytuacja tych, którzy podjęli decyzję zmiany wyznania.

Jak wiadomo, małe  liczebnie związki religijne określa się mianem sekta. I tak na początku swoich dziejów chrześcijanie byli sektą, to znaczy tworzyli małą grupę osób wierzących w określony sposób. Niechęć do wyznawców innych religii w Polsce niż katolicyzm spowodowała, że zupełnie nieoczekiwanie pojęciu sekta zostało nadane znaczenie pejoratywne. Często zdarza się, że niewiedza i zasłyszane opinie kształtują nasz stosunek do innych grup religijnych niż własna. Niebezpieczeństwo fanatyzmu jest powszechnie znane.

Wyznawca każdej religii powołuje się na Boga twierdząc, że jedynie zasady jego wiary stanowią prawdziwe odczytanie woli Istoty Najwyższej. Na pytanie która religia jest prawdziwa - odpowiedzi nie można udzielić. Nikt Boga nie poznał. Oczywiście, pojawia się Bóg w rozmaitych widzeniach osób natchnionych, ale problem wiarygodności tych objawień nie jest możliwy do zweryfikowania. Zresztą w poszczególnych wyznaniach religijnych nawiązuje się do odmiennych objawień.

Charakterystyczne jest, że we wszystkich religiach Bóg,  bądź siła boska, charakteryzowana jest jako wartość jednoznacznie pozytywna. W religiach chrześcijańskich Bóg jest traktowany jako osoba i zarazem uosobienie dobra. Jednakże nasze ludzkie doświadczenie wiąże się z obserwacją i doznawaniem wielu krzywd, cierpień i zła. Stąd też zapewne płynie oddziaływanie satanizmu. Sataniści czczą szatana, bowiem jest tak wielka siła zła na naszej planecie.

Do osób mających wyobraźnię konkretną przemawia koncepcja Boga osobowego. Mamy naturalną skłonność do antropomorfizacji. Większość ludzi z trudnością przyjmuje koncepcję Boga jako energii, czy światła, jak to ujmował na przykład ksiądz profesor Sedlak, czy Henryk Ibsen w słynnym dramacie "Brand".

Nie ma wątpliwości, że jesteśmy obdarzeni instynktem samozachowawczym. Dotyczy to nie tylko ludzi, ale wszystkich istot żyjących. Zapewne Freud się mylił; właśnie instynkt samozachowawczy wbrew poglądom tego myśliciela, należy uznać za najpotężniejszy. Nie ma też wątpliwości, że istoty żywe są śmiertelne. I znów mam tu na myśli nie tylko człowieka. Widziałam przypadkowo, umierającego kota. Chciał żyć. Rozpaczliwie chciał żyć. Powstaje więc zasadne pytanie jak można harmonijnie łączyć wiarę w dobroć Boga mimo świadomości, że skazał wszystkich nas na śmierć. To pytanie natury filozoficznej nie znajduje rozwiązania na gruncie wyznań religijnych.

Być  może człowiek z natury swej, jest skłonny do wiary, nie przesądzając jej treści. Wiara uwalnia od wyboru między przeciwstawnymi wartościami, bowiem wierząc w autorytet kogoś, kto powołuje się na Boga, zarazem mamy jasno wyznaczoną drogę. Trzeba zahamować dociekliwość rozumu, jeżeli przyjmuje się dogmaty religijne. Dogmatów, jak wiadomo, nie uzasadnia się.

Wyznania religijne należałoby określić jako systemy myśli i działań podzielanych przez jakąś grupę,  dostarczające jednostkom układu orientacji w świecie oraz przedmiotu czci. Być może udział w obrzędach zmniejsza ciężar poczucia odpowiedzialności za własne życie; w wielu religiach jest zawarty nakaz, by  poddać się woli Boga.

Czytając i rozmawiając z ludźmi pochodzącymi z rozmaitych środowisk, dochodzę do wniosku, że można wymienić następujące powody skłaniające do wiary w Boga: poczucie bezradności w świecie, cierpienia, lęk przed odpowiedzialnością, czyli chęć poddania się woli Wyższej Istoty, a przede wszystkim lęk przed śmiercią. Istniejemy uwikłani w problemy życia rodzinnego i społecznego, ale jednocześnie bywamy rozpaczliwie samotni. I właśnie ten stan, bywa, że skierowuje człowieka ku wierze religijnej. Nie bez znaczenia jest też fakt, że rodzimy się w społeczeństwach tradycyjnie religijnych. Nie każdy znajduje siłę wewnętrzną, by przyznać się - nawet przed sobą - do areligijności.